محصولات

ژئوتکستایل بافته شده

تولید انواع ژئوتکستایل بافته شده با جنس پلی استر استحکام بالا و پلی پروپیلن استحکام بالا

با استحکام کششی 50 کیلو نیوتن تا 300 کیلونیوتن در دو جهت طولی و عرضی با کرنش 12 درصد

 

ژئوتکستایل ها از جمله انواع ژئوسنتتیک ها میباشد که دو نوع ژئوتکستایل بافته شده و ژئوتکستایل نبافته

تقسیم میشوند که با توجه به خصوصیات ذاتی هریک که ناشی از روش تولید و مواد اولیه مورد استفاده میباشد

کاربردهای متفاوت و بعضاً مشابهی دارند.

مهمترین موارد کاربرد ژئوتکستایل ها در پروژه های عمرانی را میتوان در سه بخش زیر خلاصه نمود»
الف) جداسازی مصالح مختلف از یکدیگر
هدف از این جداسازی جلوگیری از اختلاط و یا حرکت دانه ها از یک لایه به لایه دیگر است
کاربرد جداسازی مصالح مختلف توسط ژئوتکستایل ها شامل موارد زیر میگردد
 1. جدسازای بین بستر زمین طبیعی و خاکریز راهها فرودگاه ها و راه اهن
 2. جداسازی بین بستر زمین طبیعی و سیستم روسازی راهها فرودگاه ها و راه اهن
 3. جداسازی بین لایه های مختلف روسازی راهها و فرودگاه ها و راه اهن
 4. جداسازی بین لایه های اسفالت قدیم و جدید
 5. جداسازی محل های انباشت زباله و مواد زائد از محیط اطراف
 6. جداسازی بین لایه های مختلف د خاکریزها و نواحی مختلف سدهای خاکی
 7. جداسازی بین لایه های خاک و سازه های حائل
ب) مسلح سازی و تقویت لایه های خاک و یا مصالح دانه ای
 1. تسلیح و تقویت لایه های خاک سست و یا سایر مصالح که از نظر مقاومت کششی و یا باربری نیاز به تقویت دارند. این نوع کاربرد شامل موارد زیر میباشد.
 2. تسلیح لایه های زیرسازی راهها و فرودگاهها و راه اهن
 3. تسلیح لایه های روسازی در راهها فرودگاه ها و راه آهن
 4. مسلح کردن لایه های خاکریز در شانه راه ها و راه اهن
 5. تسلیح اایه های خاکریز در ابنیه فنی شامل دیوارهای حائل و پایه های پل
 6. استفاده در خاکریزهای محصور شده
 7.  جهت تقویت ظرفیت باربری لایه ای خاک طبیعی در زیر خاکریزها و شالوده های سطحی و به منظور کاهش نشست کل و نسبی
 8. تحکیم سریع خاک های اشباع
باتوجه به بافت نفوذذیر ژئوتکستایل ها و قابلیت هدایت اب در جهات مختلف در انها و همچنین داشتن خاصیت فیلتراسیون(یعنی لایه نفوذپذیری که مانع از فرستایش و حرکت ذرات خاک میگردد) کاربرد این محصولات در سازها های خاکی ابی بسیار مناسب است .
کاربردهای عمده ژئوتکستایل ها در این بخش را میتوان به صورت ذیل خلاصه کرد:
 1. بکارگیری به جای لایه های فیلتر خاکی در بخش های مختلف سدهای خاکی
 2.  بکارگیری در لایه زیر اساس سنگی در راهها و فرودگاه ها به عنوان فیلتر زهکش
 3.  مسلح کردن لایه های خاکریز در شانه راه ها و راه آهن
 4. تسلیح لایه های خاکریز در ابنیه فنی شامل دیوارهای حائل و پایه های پل
 5.  استفاده در خاکریزهای محصور شده
 6. جهت تقویت ظرفیت باربری لایه های خاک طبیعی در زیرخاکریزها و شالوده های سطحی و به منظور کاهش نشست کل و نسبی
 7. تحکیم سریع خاک های اشباع
باتوجه به بافت نفوذپذیر ژئوتکستایل ها و قابلیت هدایت آب در جهات مختلف در آنها و همچنین داشتن خاصیت فیلتراسیون(یعنی لایه نفوذپذیری که مانع از فرسایش و حرکت ذرات خاک میگردد) کاربرد این محصولات در سازها های خاکی-آبی بسیار مناسب است.
کاربردهای عمده ژئوتکستایل ها در این بخش را میتوان به صورت ذیل خلاصه کرد:
 1. بکارگیری به جای لایه های فیلتر خاکی در بخش های مختلف سدهای خاکی
 2. بکارگیری در لایه زیراساس سنگی در راهها و فرودگاهها وبعنوان فیلتر زهکش
 3. به عنوان لایه فیلتر در زیر بالاست راه آهن
 4. به عنوان فیلتر در پشت و زیر دیوارهای حائل و بلوکهای پیش ساخته بتنی در مناطقی که حرکت اب وجود دارد.

نوشته های مرتبط

پارچه قالب بتن

modir

منسوجات خانگی

modir

سازه کنترل فرسایش(لحاف بتن)

modir

ارسال دیدگاه